Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

 • Termin: 2020-08-20 - 2020-08-20
 • Lokacja: CAŁA POLSKA, Mazowieckie
 • Cena netto: 590.00 zł
 • Cena brutto: 725.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczneSzkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. :

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.

Program szkolenia

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
  1. pojęcie weksla,
  2. rodzaje weksla,
  3. obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.
    
 2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.
   
 3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. istota weksla in blanco,
  2. możliwości wykorzystania weksla in blanco.
    
 4. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
  2. (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
   • osób fizycznych,
   • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
  3. wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
  4. wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
  5. zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
  6. materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
  7. formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.
    
 5. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
  1. porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
  2. forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  3. istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  4. skutki braku deklaracji wekslowej.
    
 6. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
  1. uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
  2. warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
  3. elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
   • określenie remitenta,
   • miejsce wystawienia weksla,
   • data wystawienia weksla,
   • termin płatności weksla,
   • przyrzeczenie zapłaty weksla,
   • miejsce płatności weksla,
   • suma wekslowa,
  4. omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
  5. skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.
    
 7. PORĘCZENIE WEKSLOWE:
  1. forma poręczenia wekslowego,
  2. zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
  3. porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.
    
 8. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
  1. zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
  2. przedstawienie weksla do zapłaty:
   • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
   • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
  3. zapłata weksla:
   • zapłata całości, zapłata częściowa,
   • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi).
     
 9. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:
  1. przedawnienie roszczenia wekslowego,
  2. wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.
    
 10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):
  1. procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
  2. skutki umorzenia weksla in blanco,
  3. skutki umorzenia weksla zupełnego.
    
 11. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
  1. sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
  2. skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.
    
 12. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
  1. właściwość sądu,
  2. tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
  3. wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
  4. korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
  5. zarzuty wekslowe dłużnika.
    
 13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.


 

>> Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,prawo-wekslowe-prw.html

 • Warszawa/ONLINE
 • CAŁA POLSKA
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2020-10-15 - 2020-10-15
Lokacja: CAŁA POLSKA, Mazowieckie
Cena: 590.00 zł
Termin: 2020-12-10 - 2020-12-10
Lokacja: CAŁA POLSKA, Mazowieckie
Cena: 590.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się obsługa celno-skarbową w swoich firmach.

Specjalne procedury celne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu wymiany towarowej z zagranicą w obszarze specyficznych czynności wchodzących w zakres procedur specjalnych.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Na szkoleniu przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Przekazane praktyczne informacje pomogą Państwu w sposób świadomy i skuteczny zadbać o bezpieczeństwo prawnokonkurencyjne zarówno firmy, jej kadry zarządzającej oraz pracowników.

Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezpro
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest także przygotowanie uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. rozliczeń transakcji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy - dla osób, które już te obowiązki realizują.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń.

Gwarancja bankowa w praktyce
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty - tzw. scenariuszy narażenia.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwzględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasWeksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne, Szkolenie Finansowe, Prawne, osobiste, Giełda Papierów Wartościowych, konsumenckie, administracyjne, windykacja, rewizja finansowa, CAŁA POLSKA. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.