Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)

 • Termin: Do ustalenia
 • Lokacja: Do uzgodnienia.
 • Cena netto: Do uzgodnienia
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AVENHANSEN Sp. z o.o.

 • 30-053 Kraków, Małopolskie
 • Kronikarza Galla 4 lok. 9
 • Telefon: 012 399 41 92
 • Fax: 012 383 23 45
 • Email: szkolenia.otwarte@avenhansen.pl
 • www: www.szkolenia.avenhansen.pl
Firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)>>>

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.
Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej), podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak należy  przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności przetwarzania,  w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.

Przykładowe ćwiczenia: wskazywanie faz czynności audytowych i przyporządkowanie im wskazanych działań, badanie wybranych dokumentów pod kątem zgodności z RODO (klauzula zgody, klauzula informacyjna, upoważnienie do przetwarzania danych, wniosek o udostępnienie danych, procedura ewidencji nośników danych), wypełnianie protokołu po audytowego

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA  KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia.
 • PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN,  firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
 • POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa  w kursie.
 • UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych.  Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym.

 

Każdy Uczestnik otrzymuje:
•    materiały szkoleniowe,
•    procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
•    wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
•    wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania ( gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS,  OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
•    plany audytów  dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
•    plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia,
•    regulaminy monitoringu wizyjnego,
•    regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w regulaminie pracy,
•    wzór wniosku  o realizacje żądań podmiotu,
•    lista przykładowych procesów przetwarzania,
•    polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
•    procedura  jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
•    przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
•    rejestr tworzenia kopii zapasowych,
•    regulamin użytkowania komputerów przenośnych
•    zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych,
•    protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym, regulamin pracy w SIO,
•    certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu i wiele innych wzorów.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO RODO.

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO, zbiór danych, czynność przetwarzania.
 • Administrator danych i współadministratorzy.
 • Odbiorca danych.
 • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
 • Administrator Systemów Informatycznych.

2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

 • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?                    
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych  i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:
  • niezależność ,
  • podległość kierownictwu ADO,
  • tajemnica zawodowa.
 • odpowiedzialność inspektora

3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

 • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
 • nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
 • szkolenia,
 • audyty,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnie funkcji punktu kontaktowego,
 • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Ogólne zasady:
  • przesłanki legalności przetwarzania danych,
  • rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczenie celu,
  • minimalizacja danych ( adekwatność),
  • prawidłowość,
  • ograniczenie przechowywania,
  • poufność i integralność danych,
  • rozliczalność.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

WARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

5. MONITORING WIZYJNY WEDŁUG RODO.

 • Podstawy i zasady stosowania monitoringu.
 • Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
 • Uczestnicy.
 • Obowiązki administratora wobec osób obserwowanych.
 • Dokumentacja ( regulamin monitoringu).
 • Obowiązek informacyjny.
 • Dokumenty.
 • Okres przechowywania.
 • Dostosowanie przepisów wewnętrznych.

WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, klauzule).

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 • Prawo do informacji.
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu.

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

 • Zbieranie danych od osoby.
 • Zbieranie danych z innych źródeł.
 • Klauzule informacyjne.

WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny.

8. RÓŻNICA MIĘDZY POWIERZENIEM DANYCH A ICH UDOSTĘPNIENIEM.

 • Powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Jak opracować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.
 • Weryfikacja potencjalnego procesora.

WARSZTAT: analiza umowy powierzenia.

9.  OCENA I ANALIZA RYZYKA.

 • Inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji.
 • Identyfikacja obszarów przetwarzania.
 • Konstruowanie  rejestru czynności.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Wskazywanie następstw.
 • Szacowanie ryzyka.
 • Macierz ryzyka.
 • Ocena ryzyka.
 • Plan postępowania z ryzykiem.

10. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH.

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.
 • Materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory.

11. DOKUMENTACJA  ( analiza dokumentacji).

 • Polityka ochrony danych.
 • Rejestr czynności przetwarzania  i kategorii.
 • Analiza ryzyka.
 • Procedura postępowania z incydentami.
 • Notyfikacja naruszeń.
 • Ewidencja naruszeń.
 • Audyty.
 • Inna dokumentacja i procedury.

WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO.

12.  ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ  WEDŁUG RODO.

 • Zabezpieczenia organizacyjne:
  • polityka czystego biurka,
  • polityka kluczy,
  • polityka czystego ekranu,
  • udzielanie informacji w formie telefonicznej,
  • inne.
 • Zabezpieczenia techniczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.
 • Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
 • Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania.

13. SANKCJE WEDŁUG RODO.

14. OCHRONA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI.

 • Podstawowe zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych.
 • Rekrutacja a ochrona danych.
 • Zawarcie umowy o prace.
 • Ujawnianie i dostęp do danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • ZFFSS a RODO.
 • Udzielanie informacji w formie telefonicznej.
 • Inne formy zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne, stażyści) a ochrona danych.

15. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM.


Szkolenie prowadzi:
Rafał Andrzejewski

Prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach w tym w debatach z udziałem UODO,  szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu RODO, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych
(RODO)  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentacji oraz procedur.W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:


• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Najnowsze szkolenia:

Poprawność językowa pism urzędowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zdobycie wiedzy z zakresu gramatyki opisowej i stylistyki potrzebnej przy właściwej konkstrukcji tekstuNabycie umiejętności krytycznego czytania tekstu w celu jego korektyPoprawa kompetencji językowych w pismach urzędowych

Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Planowanie i zarządzanie szkoleniami w urzędzie>>> Korzyści dla uczestników: Uczestnicy poznają własne kompetencje w zakresie organizacji szkoleńDowiedzą się (...)

MANAGING ACROSS CULTURES
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Specjalistyczne warsztaty dla osób pracujących w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach, w których do komunikacji wykorzystywany jest język angielski oraz osób współpracujących z partnerami zagranicznymi lub delegowanymi do pracy...

Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:nauka wykorzystywania cech lidera w zarządzaniu zespołemrozwój kompetencji pozwalających na nadzór nad realizacją ustaleń/ celów/ zadań

Kobieca inteligencja emocjonalna, czyli jak kształtować relacje z innymi
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:Kobieca inteligencja emocjonalna, czyli jak kształtować relacje z innymi>>> Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnicy będą:Uważniej słuchać i odczytywać (...)

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i dobrych relacji pomiędzy współpracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Dobre relacje, które budują współpracę to bardzo istotny element efektywności zespołowej. Bez niej nie możemy mówić o udanych projektach, osiąganych celach. Niezwykle ważne jest budowanie atmosfery otwartości, wzajemnego zaufania w zespołach.

Psychologia obsługi klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Czy spotkaliście się kiedykolwiek z osobą, którą określilibyście jako aż za bardzo wytrenowaną z obsługi klienta?

Zarządzanie stresem i automotywacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.

To stare powiedzenie najpełniej sprawdza się w naszej pracy. Jak to możliwe? I jak sprawić, żeby wszystko udało się załatwić w 8 godzin, by móc ze spokojnym sumieniem oddalić się do domu i do swoich prywatnych spraw?

Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności autoprezentacji, ...

Zarządzanie projektami B+R
AVENHANSEN Sp. z o.o.

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasKOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD), Szkolenie Prawne, administracyjne, ochrona danych, . otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.