Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Gospodarowanie odpadami, w tym odpadami poużytkowymi: najważniejsze zagadnienia

 • Termin: 2022-06-28 - 2022-07-01
 • Lokacja: Jurata, Pomorskie
 • Cena netto: Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu na szkolenie najpóźniej do 14 czerwca 2022 r. 2100.00 1890.00 zł (Rabat -10%Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu na szkolenie najpóźniej do 14 czerwca 2022 r.)
 • Cena brutto: 2324.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

AMG Szkolenia

 • 20-576 Lublin, Lubelskie
 • Bursztynowa 8/44
 • Telefon: 789 172 032
 • Email: biuro@amgszkolenia.pl
 • www: www.amgszkolenia.pl
Firma szkoleniowa AMG Szkolenia

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi.


W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany.

 

 

Gospodarka odpadami w 2022 roku, omówienie najnowszych oraz sygnalizacja planowanych zmian przepisów

 1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami wynikających z:
  • ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw -tzn. pakiet odpadowy, UC43, m.in. w zakresie:
  – wprowadzenia przepisów o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  – wyłączenia z ustawy o odpadach niektórych substancji,
  – zmiany i wprowadzenia nowych definicji, takich jak: bioodpady, gospodarowanie odpadami, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne, odpady żywności, odzysk materiałów, prace ziemne, recykling,
  – konsekwencji wprowadzenia zmian definicji odpadów komunalnych dla obowiązku ewidencji odpadów, wpisu do rejestru Marszałka Województwa,
  – zmian przepisów o produktach ubocznych oraz utracie statusu odpadów,
  – kosztów gospodarowania odpadami,
  – wprowadzenia do zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymagań dla utraty statusu odpadów,
  – wymagań dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  – wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów – np. Krajowy program zapobieganiu powstawaniu odpadów jako część Krajowego planu gospodarki odpadami,
  – wprowadzenia ogólnych wymagań dla systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:
  – wydłużenia terminu magazynowania odpadów,
  – ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,
  – zmiany przepisów o kontroli WIOŚ,
  – zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru,
  • ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2468) zmieniające rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

 2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

 3. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów

 4. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.

 5. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

 6. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

 7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

 8. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań, okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.

 9. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej

 10. Konsultacje, dyskusja


Praktyczna realizacja przepisów Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

Część I

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją,
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.

 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

 5. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
  – samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
  – organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.

 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

 13. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

 14. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu i nowe zasady jej wystawiania

 15. Obowiązek uwzględniania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

 16. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia

 17. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 18. Jednostkowe stawki opłat produktowych

 19. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Część II

 1. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:
  • nowe docelowe poziomy recyklingu,
  • nowe zasady obliczaniauzyskanych poziomów recyklingu,
  • zniesienie obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych.

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie ROP:
  • odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
  • opłata opakowaniowa,
  • współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta – wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu,
  • zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta,
  • samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków,
  • nowe zasady wystawiania dokumentów DPR,
  • obowiązkowy udział recyklatu w opakowaniach.


Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

 2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

 3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

 4. Obowiązki w zakresie edukacji

 5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa


Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.

 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie

 3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel

 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

 5. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów

 6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

 7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

 8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

 9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

Konsultacje, dyskusja


WYKŁADOWCY
1. Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Wieloletni szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 28 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 29 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 1 lipca o godz. 11:00.


Cena szkolenia
2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Promocja: 10 % rabatu od ceny wyjściowej dla każdej osoby zgłoszonej na szkolenie najpóźniej do 14 czerwca.
Promocja nie dotyczy dopłaty do pokoju 1-osobowego.

 • Hotel Lido
 • Jurata
 • woj. Pomorskie

Najnowsze szkolenia:

Termiczne przekształcanie odpadów: wymagania prawne i techniczne
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Warsztaty opracowania kart charakterystyki; notyfikacja do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Operaty ochrony powietrza – warsztaty komputerowe
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 2200 zł netto; 2100 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Praktyczne obowiązki przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska; ćwiczenia
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Praktyczne aspekty dostosowania pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

OOŚ: szczególna rola raportu (warsztaty, studium przypadków) i konsultacji społecznych
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Ochrona powietrza aspekty prawne i techniczne. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Zasady obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Wybrane zagadnienia dotyczące prawnych aspektów gospodarki leśnej
AMG Szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGospodarowanie odpadami, w tym odpadami poużytkowymi: najważniejsze zagadnienia, Szkolenie Prawne, Ekologiczne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, administracyjne, administracji publicznej, prawo ochrony środowiska, Jurata. otwarte

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.