Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2020-09-27

Było:460zł

Jest:414zł

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Termin: 2020-09-25 - 2020-09-25
 • Lokacja: Gdańsk, Pomorskie
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników 640.00 576.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników)
 • Cena brutto: 708.48 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

GOSPODARKA ODPADAMI

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów

w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami  podmiotów związanymi z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem odpadami, w szczególności wynikającymi z licznych nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej i elektronicznej  oraz składania sprawozdań za 2019 r. i w latach następnych.

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków i terminy ich wykonania ciążących na:

·         posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi

·         na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną również kwestie związane z modyfikacjami przez kolejne nowelizacje obowiązków wprowadzone przez tzw. ustawę pożarową: czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń  oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku, oraz odpowiednie kompetencje organów.

Uwzględnione zostaną również zmiany wprowadzone przez ustawę  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz przez inne ustawy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19.

Coraz częściej Minister Klimatu w przypadku wątpliwości interpretacyjnych wydaje objaśnienia prawne, które również zostaną omówione w trakcie szkolenia.

Zasygnalizowane zostaną kolejne projektowane zmiany przepisów odpadowych.

► Zmiany w ustawie o odpadach

Zmiana wymagań dotyczących magazynowania i składowania odpadów

•   rozróżnienie rodzajów magazynowania odpadów

•   dopuszczalny maksymalny czas magazynowania odpadów

•   doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, wyłączenia

•   przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

 Wymagania dotyczące transportu odpadów

•   wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku

•   posługiwanie się numerem rejestrowym

•   dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO-

•   inne wymagania dotyczące transportu odpadów

Zmiany dot. zasad przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

 Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

•   rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach

•   sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, wyłączenia

•   zmieniona zawartość wniosku o wydane  decyzji z zakresu gospodarki odpadami,

•   załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

•   opiniowanie przez gminę

•   kontrola wioś i  Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji

•   treść decyzji - nowe elementy

•   obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku

•   zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań

•   sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

 Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

•   podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych

•   zasady ustalania wysokości zabezpieczenia

•   procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy

•   termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot

•   skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń

•   zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.

 Rozszerzenie przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

  Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

•   nowe zwolnienia z obowiązku rejestracji w BDO

•   nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na wniosek,  aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru

•   wpis z urzędu

•   wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu

•   czasowa możliwość prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru

•   skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze

Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym

•   zwolnienia z ewidencji odpadów

•   możliwość prowadzenia papierowej ewidencji odpadów

Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych

 

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

•   zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania

•   tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania

•   opłata podwyższona

•   sankcje karne

 Inne obowiązki właścicieli nieruchomości

 Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym

 Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa

 Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

Zmiany dotyczące deklaracji

Nowe zadania i obowiązki gmin

► Projektowane zmiany

►Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

►Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia


 

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

              640

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 720 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

                                                                                             590

*Uczestnictwo bez mat. szkoleniowych – 670 zł netto + 23% VAT

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR SANITARNYCH


SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

SCANDIC GDAŃSK
Termin: 2020-09-07 - 2020-09-07
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 640.00 zł
Termin: 2020-10-09 - 2020-10-09
Lokacja: Poznań, Wielkopolskie
Cena: 640.00 576 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Termin: 2020-10-16 - 2020-10-16
Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
Cena: 640.00 576 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Termin: 2020-10-23 - 2020-10-23
Lokacja: Katowice, Małopolskie
Cena: 640.00 576 zł (Rabat -10%)

-10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów związanych z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem odpadami wynikającymi z licznych nowelizacji ustawy o odpadach oraz U.U.C.P.G. Zmiany wprowadzone przepisami związanymi ze zwalczaniem skutków COVID-19

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO) - 2020
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

NAJNOWSZE ZMIANY w przepisach dot.systemu BDO, nowy moduł sprawozdawczy, elektroniczna sprawozdawczość o produktach i odpadach, elektroniczne KPO i KEO, rejestr BDO - elektroniczne wnioski BDO.

GOSPODARKA ODPADAMI - szkolenie ON-LINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów związanych z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem odpadami wynikającymi z licznych nowelizacji ustawy o odpadach oraz U.U.C.P.G. SZKOLENIE ON-LINE

BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO) - 2020 - szkolenie ON-LINE
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

BDOSzkolenie w formie webinarium realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę internetową. Podczas transmisji biorą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu (trener prowadzi zajęcia „na żywo”).

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGOSPODARKA ODPADAMI, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Gdańsk. otwarte

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.