Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-12-15

Było:670zł

Jest:580zł

Podstawowe informacje

GOSPODARKA ODPADAMI w świetle najnowszych zmian

 • Termin: 2019-12-13 - 2019-12-13
 • Lokacja: Warszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników 640.00 576.00 zł (Rabat -10%Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników)
 • Cena brutto: 708.48 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

 • 58-316 Wałbrzych, Dolnośląskie
 • Palisadowa 43-4
 • Telefon: 74 848 29 07
 • Fax: 74 848 28 82
 • Email: konspekt@konspekt.com.pl
 • www: www.konspekt.com.pl/
Firma szkoleniowa Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Szanowni Państwo

 

Przepisy dot. opłaty recyklingowej obowiązują od 1 września 2019r., natomiast pozostałe zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie z dniem 6 września 2019r.

GOSPODARKA ODPADAMI

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów

w świetle najnowszych zmian przepisów

ustawy o odpadach

oraz ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z najnowszych nowelizacji:

 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną kwestie związane z modyfikacjami obowiązków wprowadzonych od 5 września 2018 r. przez tzw. ustawę pożarową: czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń  oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku.

► Zmiany w ustawie o odpadach

♦  Konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska

♦  Zmiana wymagań dotyczących magazynowania i składowania odpadów

 • rodzaje magazynowania odpadów
 • przedłużenie czasu magazynowania dla niektórych odpadów
 • doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

 

♦  Wymagania dotyczące transportu odpadów

 • wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku
 • posługiwanie się numerem rejestrowym
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO-
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów

 

♦  Zmiany dot. zasad przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

♦  Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, nowe wyłaczenia
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane  decyzji  z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola wioś i  Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji
 • treść decyzji - nowe elementy
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

 

♦  Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
 • zwrot zabezpieczenia

 

♦  Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

♦  Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 • nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na wniosek,  aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru
 • wpis z urzędu
 • wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze

 

♦  Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

♦  Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny

♦  Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych

♦  Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do  nich odpadów komunalnych

 

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

♦  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania
 • opłata podwyższona
 • sankcje karne

 

♦  Inne obowiązki właścicieli nieruchomości

♦  Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym

♦  Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa

♦  Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

♦  Zmiany dotyczące deklaracji

♦  Nowe zadania i obowiązki gmin

► Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby z tworzyw sztucznych powyżej 50 mikrometrów
 • nowe obowiązki podmiotów związane z opłatą recyklingową (wpis do rejestru, sprawozdawczość, terminy wpłat pobranej opłaty).

 

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

► Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.


 

Szkolenie prowadzi: Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki odpadami. Doświadczony, wieloletni wykładowca naszych szkoleń.  Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz). Wykładowca z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego).

              640

*Uczestnictwo z mat. szkoleniowymi – 720 zł netto + 23% VAT

      (materiały autorstwa wykładowcy)

                                                                                             590

*Uczestnictwo bez mat. szkoleniowych – 670 zł netto + 23% VAT

 

SZKOLENIA FINANSOWANE  W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Uczestnikom wydawane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie spełnia definicję szkolenia zawodowego.

W czasie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.

SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Przy zgłoszeniu 2 uczestników (i więcej)

udzielamy 10% bonifikaty (liczonej od każdej osoby).

 

Zgłoszenia przyjmuje: Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych „Konspekt” 

  58-316 Wałbrzych, ul. Palisadowa 43-4,

tel./fax: (74) 848 29 07, (74) 848 28 82

 e-mail: konspekt@konspekt.com.pl;

www.konspekt.com.pl

Konto bankowe:

BZ WBK S.A. I o/W-ch 04 1090 2271 0000 0001 2373 5540,

 podając na przelewie nr szkolenia lub opłacić gotówką na miejscu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT

pobierz aktywny formularz zgłoszeniowy

 

 

Szanowni Państwo

Przepisy dot. opłaty recyklingowej obowiązują od 1 września 2019r., natomiast pozostałe zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie z dniem 6 września 2019r.

GOSPODARKA ODPADAMI

Obowiązki podmiotów i uprawnienia organów

w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o odpadach

oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z najnowszych nowelizacji:

·         ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

·         ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

·         posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi

·         na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Omówione zostaną kwestie związane z modyfikacjami obowiązków wprowadzonych od 5 września 2018 r. przez tzw. ustawę pożarową: czasem magazynowania, monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, wymaganiami dotyczącymi zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków, zabezpieczeniem roszczeń  oraz obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji, w tym zmianą terminu wykonania tego obowiązku.

► Zmiany w ustawie o odpadach

♦  Konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska

♦  Zmiana wymagań dotyczących magazynowania i składowania odpadów

• rodzaje magazynowania odpadów

• przedłużenie czasu magazynowania dla niektórych odpadów

• doprecyzowanie wymagań w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia

• przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów

♦  Wymagania dotyczące transportu odpadów

• wpis do rejestru i zwolnienie z tego obowiązku

• posługiwanie się numerem rejestrowym

• dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO-

• inne wymagania dotyczące transportu odpadów

♦  Zmiany dot. zasad przenoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

♦  Decyzje w zakresie gospodarki odpadami

• rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach

• sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych, nowe wyłaczenia

• zmieniona zawartość wniosku o wydane  decyzji  z zakresu gospodarki odpadami,

• załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

• opiniowanie przez gminę

• kontrola wioś i  Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji

• treść decyzji - nowe elementy

• obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku

• zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań

• sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

♦  Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

• podmioty objęte obowiązkiem, w tym objęcie zabezpieczeniem wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych

• zasady ustalania wysokości zabezpieczenia

• procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy

• termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot

• skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń

• zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.

• zwrot zabezpieczenia

♦  Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

♦  Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

• nowe wymagania w zakresie składania wniosku o uzyskanie wpisu na wniosek,  aktualizację wpisu i wykreślenie z rejestru

• wpis z urzędu

• wyłączenie obowiązku uzyskania wpisu

• skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze

♦  Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

♦  Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny

♦  Zmiany dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych

♦  Gospodarowanie odpadami komunalnymi

• deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi

• kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji

• ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do  nich odpadów komunalnych

► Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

♦  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

• zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania

• tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania

• opłata podwyższona

• sankcje karne

♦  Inne obowiązki właścicieli nieruchomości

♦  Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym

♦  Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa

♦  Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach

♦  Zmiany dotyczące deklaracji

♦  Nowe zadania i obowiązki gmin

► Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

• rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby z tworzyw sztucznych powyżej 50 mikrometrów

• nowe obowiązki podmiotów związane z opłatą recyklingową (wpis do rejestru, sprawozdawczość, terminy wpłat pobranej opłaty).

► Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

► Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

 

 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • 00-680 Warszawa, Żurawia 47
 • woj. Mazowieckie
Termin: 2019-11-22 - 2019-11-22
Lokacja: Wrocław, Dolnośląskie
Cena: 640.00 zł
Termin: 2019-11-29 - 2019-11-29
Lokacja: Katowice, Śląskie
Cena: 640.00 zł
Termin: 2019-12-06 - 2019-12-06
Lokacja: Kraków, Małopolskie
Cena: 640.00 zł

Najnowsze szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI w świetle najnowszych zmian
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Szanowni Państwo Przepisy dot. opłaty recyklingowej obowiązują od 1.09.19r., natomiast pozostałe zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie z dniem 6.09.19r.

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO) - SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością. SZKOLENIE PRAKTYCZNE - JAK PRACOWAĆ W BAZIE BDO!

BAZA DANYCH o ODPADACH (BDO)
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Nowe obowiązki podmiotów od 1 stycznia 2020 r. związane z elektronicznym rejestrem, ewidencją odpadów i sprawozdawczością

GOSPODARKA ODPADAMI w 2020 ROKU
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom szkolenia obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji:

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasGOSPODARKA ODPADAMI w świetle najnowszych zmian, Szkolenie Zawodowe, Ekologiczne, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawne, inne, administracja, Warszawa. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.