Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która we

 • Termin: 2019-12-09 - 2019-12-10
 • Lokacja: Waraszawa, Mazowieckie
 • Cena netto: 1190.00 zł
 • Cena brutto: 1463.70 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o to szkolenie
Organizator szkolenia:

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

 • 02-548 Warszawa, Mazowieckie
 • Olesińska 21
 • Telefon: 22 845 52 53
 • Fax: 22 880 06 25
 • Email: szkolenia@jgt.pl
 • www: www.jgt.pl/
Firma szkoleniowa J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające

z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

 W dniu 24 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wg ustawodawcy mają na celu usprawnienie postępowań administracyjnych oraz skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.


Zostało również przyjęte nowe rozporządzenie OOŚ (w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć).

Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów:

 • nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
 • nowe określenie zakresu stron postępowania,
 • ograniczenia innych uprawnień stron,
 • nowe zasady doręczeń,
 • zmiana właściwości organów,
 • nowe uprawnienia RDOŚ,
 • zmiany w zakresie zaskarżania postanowieńM
 • zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
 • likwidacja postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
 • zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników ze znowelizowanymi procedurami wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pozyskanie wiedzy o regulacjach przejściowych,
 • nabycie umiejętności właściwego rozumienia przepisów.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • uzyskanie wiedzy o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszenie ryzyka odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.


Program

DZIEŃ I

 1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
   
 • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji „wykonawczych”, np. pozwolenia na budowę),
 • pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
 • jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?
   
 1. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):
   
 • podział i kwalifikacja przedsięwzięć,
 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy,
 • zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z I grupy.
   
 1. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
   
 • przedsięwzięcia z II grupy,
 • screening – kryteria selekcji,
 • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • przykładowe kryteria – omówienie uwzgledniające stanowiska GDOŚ i orzecznictwo,
 • uchylenie przepisów ws. postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu,
 • analiza przepisów nowego rozporządzenia OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy,
 • zmiany w kryteriach kwalifikacji przedsięwzięcia z II grupy.
   
 1. Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):
   
 • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność,
 • wariantowanie,
 • raport jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania DUŚ,
 • „kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i najnowsze zmiany w tym zakresie,
 • zakres KIP,
 • odstąpoienie "z warunkami".
   
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
 • organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ,
 • wymagane załączniki, w tym zmiany wynikające z ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 • postępowanie dowodowe,
 • zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniające zmiany wynikające z  nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

DZIEŃ II

 1. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
 • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
 • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
 • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
 • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
 • wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019.
   
 1. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
 • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
 • pojęcie strony postępowania: kto może być stroną w postępowaniu – analiza dotychczasowych przesłanek oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy,
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy,
 • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji ustawy; domniemanie prawdziwości danych, rozwiązania w przypadku śmierci strony,
 • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
 • rozprawa administracyjna z kpa a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
   
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
 • przesłanki materialne wydania DUŚ,
 • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,
 • decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
 • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
 • wykonalność i „używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena „etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 • „następcza” ooś a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
   
 1. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
 • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
 • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA,
 • nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa, w tym nowe uprawnienia RDOŚ wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
   
 1. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ.
   
 2. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

 


 

>> Więcej informacji: 

https://www.jgt.pl/szkolenia,decyzje-srodowiskowe-dds.html

 

> Pozostałe szkolenia z oceny oddziaływania na srodowisko:

https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,ocena-oddzialywania.html

 • Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR
 • 02-017 Waraszawa, Al. Jerozolimskie 123a
 • woj. Mazowieckie

Najnowsze szkolenia:

Gospodarowanie odpadami w 2019 roku na podstawie prawa UE oraz prawa krajowego
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób sporządzających dokumentacje techniczne czy wykonujących zadania organów administracji publicznej.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy o odpadach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transporcie odpadów i innych.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Warsztat na temat raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji. Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujmy Państwu szkolenie, na którym postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak wykrywać nadużycia finansowe i oszustwa a także w jaki sposób im zapobiegać?

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników instytucji wdrażających i zarządzających.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.

Zarządzanie projektami unijnymi
J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Więcej...

Obecnie brak kursów w ofercie.

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o to szkolenie

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o szkolenia.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nasDecyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która we, Szkolenie Prawne, Ekologiczne, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo ochrony środowiska, Waraszawa. otwarte

© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.