Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Szkolenia dla nauczycieli - możliwości rozwoju zawodowego - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2018-05-27

Było:1950zł

Jest:1650zł

Szkolenia dla nauczycieli - możliwości rozwoju zawodowego

Napisany przez M-S-M dnia 2010-05-21 11:25:36. Aktualizowano 2018-05-25 23:02:01

Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświatowych jest bardzo ważne, bowiem ich doskonalenie ma na celu podniesienie poziomu kształcenia oraz poziomu nauczania w jednostkach oświatowych.Konieczność podniesienia poziomu kwalifikacji kadr oświatowych podkreśla się powszechnie i łączy się z tym nadzieję na wzrost efektywności szkolnictwa. Wiadomo jest, że w dzisiejszych warunkach przyśpieszonego tempa rozwoju nauki i techniki, przemian oświatowych nauczyciel nie może stać w miejscu i korzystać tylko z wiedzy zaczerpniętej z przed często kilkunastu lat. Dziś nauczyciel musi być wszechstronny. Dlatego tak ważną rzeczą są wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy edukacyjne dla pedagogów. Dziś o tym kilka słów…


Nauczyciel musi opanować zarówno swój przedmiot jak i dziedziny mu pokrewne. Musi nie tylko przekazać wiedzę uczniom, ale i pokazać im w jaki korzystny sposób mogą ją przyswoić. Aby mogły funkcjonować systemy oświatowe nauczyciele muszą być „na bieżąco” z nowymi metodami nauczania, nowymi treściami, a co najważniejsze nowymi książkami. Nauczyciel w dzisiejszych czasach znalazł się w sytuacji człowieka równolegle pracującego, organizującego proces dydaktyczno- wychowawczy oraz kształcącego się, zdobywającego nową wiedzę i umiejętności, rozwijającego swoją osobowość. Stąd poza pracą w szkole nauczyciele często korzystają z wszelkiego rodzaju kursów oraz szkoleń, które pomagają im w samorozwoju.

 

Pedagodzy  mają w dzisiejszych czasach lepszy dostęp do instytucji kształcących i  wciąż mogą rozwijać swoje możliwości. Rozwój techniki i postęp czasowy doprowadził do tego, że każdy ma możliwość wielkiego wyboru różnych kierunków. Oświata dostosowuje się zarówno do potrzeb młodych ludzi, jak i do potrzeb nauczycieli. Powstało wiele kierunków właśnie pod kątem nauczycielskim typu szkoły podyplomowe, kursy, szkolenia. Każdy jeśli tylko ma trochę chęci znajdzie odpowiedni do swoich zainteresowań kierunek. Może być to kontynuowanie swojego kierunku kształcenia, bądź rozpoczęcie czasami zupełnie innego, lecz potrzebnego w danym czasie. Wszelkie informacje o szkoleniach dla nauczycieli można znaleźć w zakładce szkolenia nauczycielskie .

 

Poza tym wyższe umiejętności oraz szersze uprawnienia zawodowe nauczyciele mogą zdobyć bezpłatnie, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z tzw. Kartą Nauczyciela, każdy z nich ma obowiązek dbania o swój rozwój zawodowy. Na różnych etapach awansu zawodowego nauczyciel ma obowiązek planowania własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Ukończenie kursu finansowanego ze środków UE można wykorzystać, ubiegając się o awans na wyższy  stopień nauczycielski.

 

Od czterech lat w Polsce próbuje się budować nowy system doradztwa i doskonalenia nauczycieli. Poszukuje się w jego ramach nowoczesnej formuły pracy doradcy pedagogicznego. Placówki zajmujące się tym realizują zwykle cztery główne zadania:

1.       Dokształcanie nauczycieli - podnoszenie kwalifikacji zawodowych w postaci różnych kursów uzupełniania i pogłębiania wiedzy dydaktycznej i rzeczowej.

2.       Informacja edukacyjna - szeroko pojęta informacja pedagogiczna dotycząca bardzo różnych problemów nauczycieli, wraz z upowszechnianiem innowacji, nowych sposobów nauczania i wychowania, inspirowaniem nowatorstwa edukacyjnego, działalnością wydawniczą i koordynowaniem współpracy między szkołami i nauczycielami.

3.       Przekwalifikowanie i kształcenie nauczycieli - próba łączenia szeroko rozumianego doskonalenia nauczycieli z ich kształceniem na wzór niektórych krajów zachodnioeuropejskich, np. Danii.

4.       Doradztwo pedagogiczne - koncentrujące się często na doradztwie metodycznym.

 

Ostatnio bardzo modnym i efektywnym sposobem w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest tzw. e-nauczanie (ang. e-learning) to edukacja na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnej. E-nauczanie zagościło już na stałe w wielu wyższych uczelniach, dużych firmach i ośrodkach kształcenia ustawicznego dla dorosłych, coraz częściej wykorzystują go także nauczyciele dla urozmaicenia prowadzonych tradycyjnymi metodami lekcji z dziećmi i młodzieżą. Istnieje wiele odmian tej metody kształcenia, różniących się m.in. formą materiałów dydaktycznych oraz sposobem kontaktowania się uczestników szkoleń z prowadzącymi i między sobą. Ze względu na sposób komunikacji można wyróżnić e-nauczanie:

- synchroniczne: przekaz wiedzy i komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, np. poprzez tele- lub videokonferencje, chat.

- asynchroniczne: uczestnicy i prowadzący komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub forum internetowego, pozostawiając wiadomości w dogodnym dla siebie czasie; nie jest wymagane jednoczesne połączenie z Internetem wszystkich zaangażowanych w kurs osób.

E-nauczanie może być realizowane w formie:

- indywidualnej - każdy uczestnik realizuje program szkolenia samodzielnie, kontaktując się jedynie z osobą prowadzącą,

- grupowej - cele i zadania realizowane są we współpracy z innymi osobami uczestniczącymi w kursie (np. wspólne wykonanie projektu).

Istotą tej formy kształcenia jest przekaz wiedzy między ludźmi. Nad każdym kursem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestników do pracy, odpowiada na pytania, ocenia i komentuje prace. Uczestnicząc w e-nauczaniu pozostajemy pod opieką kompetentnego wykładowcy - różnicę stanowi jedynie sposób komunikacji. Podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia możemy (choć nie musimy) aktywnie wykorzystać kontakt z wykładowcą zadając pytania, prosząc o rady, konsultując pomysły itp.

Jakie są zalety i wady e-nauczania dla odbiorcy?

Literatura przedmiotu jako zalety e-nauczania wymienia najczęściej:

- indywidualny kontakt z prowadzącym,

- niski koszt w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami i studiami (brak dodatkowych wydatków związanych z dojazdami i noclegami),

- oszczędność czasu, którego znaczna ilość podczas szkoleń tradycyjnych jest poświęcana na dojazd, organizację, zajęcia integracyjne z przypadkową grupą itp.

- możliwość studiowania w dogodnej dla siebie porze i miejscu oraz dostosowania tempa uczenia się do swoich potrzeb (szczególnie w modelu asynchronicznym),

- dostępność dla osób o ograniczonej mobilności, np. opiekujących się małymi dziećmi, niepełnosprawnych,

- możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń specjalistów pracujących w odległych ośrodkach,

- łatwość zapisywania się na kursy i szybki dostęp do wiedzy.

 

Także na stronach serwisu www.szkolenia24h.pl można znaleźć e-test dla nauczycieli, a także innych grup zawodowych.

Zakres szkoleń jest bardzo zróżnicowany o czym świadczy ilość ofert na rynku polskim. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm prowadzących i odpowiednie kwalifikacje oraz to, czy dane kursy są zatwierdzone przez MEN.

Poniżej przykładowe szkolenia dla nauczycieli.

 

I.       Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, terapia

II.      Przebieg i wspomaganie rozwoju dziecka

III.     Trudności w uczeniu się - rozpoznawanie, terapia, zapobieganie

IV.      Elementy psychoterapii w pracy nauczyciela i pedagoga

V.       Metody diagnozy pedagogicznej

VI.      Pomoc w szkole - ochrona praw dziecka

VII.     Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

VIII.    Kurs dla nauczycieli z zakresu udzielania pierwsze pomocy

 

Szkolenia i kursy mają pełnić funkcję skutecznego i atrakcyjnego sposobu doskonalenia dla nauczycieli, umożliwiającego uzupełnianie i pogłębianie zawodowych kwalifikacji nauczycieli, wychodzącego naprzeciw ich samodzielności, zainteresowaniom i faktycznym potrzebom edukacyjnym. Oferta kierowana do nauczycieli powinna być różnorodna i atrakcyjna, dostosowana do różnego poziomu rozwoju zawodowego i na wysokim poziomie merytorycznym, aby każdy mógł wybrać spośród propozycji coś ciekawego dla siebie i zaangażować się w konkretnej dziedzinie.

 

Cały system doskonalenia nauczycieli nie tylko powinien akceptować samodzielność i indywidualność nauczyciela, ale nade wszystko je promować, wspierać i rozwijać.

Samoedukacja wymaga przecież nie tylko pozytywnej motywacji, potrzeby poznawania i określonych zainteresowań, ale także szeregu dobrze rozwiniętych umiejętności i sprawności związanych z samodzielnym uczeniem się, studiowaniem i rozwojem.

 

Wielką pomocą w kształtowaniu samorozwoju nauczycieli może być tzw. doradca metodyczny będący inicjatorem i często także organizatorem zespołów samokształceniowych nauczycieli danego przedmiotu. Zwykle jest nim doświadczony nauczyciel: innowacyjny, dysponujący dużym zasobem wiedzy rzeczowej i psychodydaktycznej, umiejący sprawnie kierować dokształcaniem ludzi dorosłych.

 

Sporo zadań doradcy wiąże się z informacją edukacyjną. Przekazuje on niezbędne informacje nauczycielom, podpowiada i inspiruje oraz motywuje ich do podejmowania pomysłów i działań innowacyjnych. Służy pomocą i radą swoim nauczycielom i akceptuje ich działania. Do jego ważnych zadań należą:

- udzielanie informacji o programach i klasach autorskich oraz osiągnięciach innych nauczycieli,

- inspirowanie pomysłów nauczycieli i działań innowacyjnych odnoszących się do danego przedmiotu (specjalności),

- mobilizowanie i pomoc nauczycielom w upowszechnianiu i publikowaniu swoich doświadczeń i osiągnięć edukacyjnych,

- udzielenie pomocy i wskazówek dotyczących dokonywania samokontroli, samooceny osiągnięć i pracy zawodowej oraz skierowanych na pogłębienie autorefleksji nauczycieli,

- inicjowanie i organizowanie różnych spotkań, sesji itp., poświęconych m.in. innowacjom edukacyjnym i wymianie doświadczeń między nauczycielami danej specjalności - według ich zainteresowań,

- upowszechnianie nowoczesnych metod, technik nauczania, środków dydaktycznych, m.in. filmów wideo, programów komputerowych i różnych nowych publikacji dydaktycznych.

Istotne jednak jest, żeby sami doradcy doceniali i stale pogłębiali rozumienie istoty i znaczenia nowoczesnego szkolenia pedagogicznego.

 

Głównymi zasadami doskonalenia i doradztwa pedagogicznego udzielanego nauczycielom w najbliższych latach powinny być: dobrowolność udziału nauczycieli w oferowanych formach doskonalenia, dostosowanie tematyki i podejmowanych problemów oraz metod i form działania do rzeczywistych potrzeb i zainteresowań nauczycieli, atrakcyjność i różnorodność form, a także wysokie zaangażowanie i aktywność uczestników w pracy samokształceniowej.

Wszystkich nauczycieli i przyszłych pedagogów zachęcamy do samokształcenia. Wiele kursów pomaga „uzbroić się” w wiedzę, tak bardzo potrzebną w tej odpowiedzialnej pracy.

 

Źródło:

eid.edu.pl
szkolenia.dla.nauczycieli.net

 

A-ska

 

 

Społecznościowe

Uważasz, że artykuł jest ciekawy? Daj go poznać innym!

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN

Dołącz do nas© 2010 - 2018 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.